Nasze portfolio

Wykonane opracowania:

 • Analiza ?rodowiskowa do studium wykonalno?ci dla projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarz?dzanych przez PGL LP"
 • Raport o oddzia?ywaniu na ?rodowisko stacji demonta?u pojazdów w miejscowo?ci Z?brsko Górne, gm. Przywidz
 • Strategia zasilania z odnawialnych ?róde? energii dla Miasta Puck (jako element planowania energetycznego gminy)
 • Strategia zasilania z odnawialnych ?róde? energii dla Gminy Puck (jako element planowania energetycznego gminy)
 • Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo za lata 2009-2010
 • Program ochrony ?rodowiska dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektyw? 2015-2018
 • Plan gospodarki odpadami dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektyw? 2015-2018
 • Raport z wykonania Programu ochrony ?rodowiska dla miasta S?upska za lata 2009-2010
 • Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta S?upska za lata 2009-2010
 • Prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko Programu ochrony ?rodowiska dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektyw? 2015-2018 oraz Planu gospodarki odpadami na lata 2011-2015 z perspektyw? 2015-2018
 • Analiza potencjalnych mo?liwo?ci produkcji biogazu w województwie pomorskim z wykorzystaniem m.in. biomasy glonów i ro?lin wodno - b?otnych (w trakcie opracowania, na zlecenie Pomorskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w ramach projektu "Mokrad?a, algi i biogaz - projekt przeciwdzia?ania eutrofizacji Po?udniowego Ba?tyku")
 • Raport o oddzia?ywaniu na ?rodowisko rozbudowy zak?adu przetwórstwa metalowego Domax Sp. z o.o. w ???ycach, gm. Wejherowo
 • Inwentaryzacja wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie gminy Przywidz (w trakcie)

Wspó?pracujemy z:

 • Pomorskim Klubem Biznesu przy tworzeniu programu Wybieram Pomorskie
 • Fundacj? Poszanowania Energii w Gda?sku w projekcie "Rozwój energetyczny gmin zgodny z natur?"
 • Fundacj? MAK Pokolenie 40+
 • EDORADCA Sp. z o.o. w zakresie ocen oddzia?ywania na ?rodowisko

W?a?cicielem firmy jest Agnieszka Or?owska, z wykszta?cenia przyrodnik, od pocz?tku pracy zawodowej zwi?zana z ochron? ?rodowiska, wieloletni pracownik administracji samorz?dowej szczebla gminnego i regionalnego:

 • w latach 1999-2007 inspektor ds. ochrony ?rodowiska w Wydziale In?ynierii i Ochrony ?rodowiska (Urz?d Miasta Sopotu)
 • w latach 2007-2010 kierownik Referatu Polityki Ekologicznej w Departamencie ?rodowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych (Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego);
 • koordynator pilota?owego projektu Blue Flag w Sopocie;
 • wspó?autor Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010;
 • koordynator i wspó?autor Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010;
 • autor opracowania "Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania ?cieków Komunalnych dla aglomeracji w województwie pomorskim";
 • w latach 2008-2010 cz?onek Regionalnej Grupy Steruj?cej Ewaluacj? Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013;
 • cz?onek Grupy Strategicznej przeprowadzaj?cej ocen? wniosków aplikuj?cych do RPO WP 2007-2013;
 • ekspert Zewn?trzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"
 • w latach 2007-2010 Lider Tematyczny dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (wsparcie merytoryczne dla beneficjentów w województwie pomorskim).
 • absolwentka Wydzia?u Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Szczeci?skim (1994-1999), specjalno?? biologia, specjalizacja ochrona ?rodowiska
 • uko?czy?a Europejsk? Szko?? Integracji Ekologicznej (2000), posiada certyfikat The Baltic University - Suistanaible Urban Management - w zakresie "Programowania ochrony ?rodowiska w gminie" (2010)