Nasza oferta

?wiadczymy us?ugi z zakresu sporz?dzania dokumentów:

 • Aktualizacje planów gospodarki odpadami
 • Aktualizacje programów ochrony ?rodowiska
 • Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami
 • Raporty z wykonania programów ochrony ?rodowiska
 • Programy usuwania azbestu
 • Programy ograniczania niskiej emisji
 • Prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko (dla dokumentów strategicznych takich jak: studia uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony ?rodowiska, programy ochrony powietrza, plany gospodarki odpadami)
 • Raporty o oddzia?ywaniu na ?rodowisko planowanych przedsi?wzi??, tak?e na obszarach Natura 2000
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 • Wnioski o wydanie pozwole? zintegrowanych
 • Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie realizacji projektu /inwestycji
 • Karty Informacyjne Przedsi?wziecia (KIP)

Ponadto oferujemy:

 • Us?ugi szkoleniowe w wybranym przez Pa?stwa zakresie (edukacja ekologiczna, organizacja konferencji, szkole? tematycznych, seminariów);
 • Kompleksowe przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko dla projektów dokumentów strategicznych na podstawie art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko, konsultacje spo?eczne, projekty uchwa?, udzia? w spotkaniach konsultacyjnych, pisemne podsumowanie konsultacji);
 • Konsultacje spo?eczne inwestycji
 • Doradztwo i pomoc w uzyskaniu dotacji europejskich i krajowych na inwestycje i projekty
 • Wsparcie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w zakresie obowi?zków "?rodowiskowych" (m.in. op?aty za korzystanie ze ?rodowiska, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilo?ciach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz?dzeniach s?u??cych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, etc.)
 • Ewaluacj? ?rodowiskow? programów i projektów