Ekociekawostki

30.5.2011
Dotacja na kolektory s?oneczne dla osób fizycznych
Informujemy, ?e wci?? udzielane s? dotacje na kolektory s?oneczne w ramach programu priorytetowego NFO?iGW pn. |Program dla przedsi?wzi?? w zakresie odnawialnych ?róde? energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji cz??? 3" Z programu mog? skorzysta? osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z wy??czeniem osób pod??czonych do miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody u?ytkowej. Zainteresowane osoby fizyczne mog? uzyska? dofinansowanie w formie dotacji wynosz?ce do 45% kapita?u kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i monta?u kolektorów s?onecznych. Kolektory mog? s?u?y? zarówno do produkcji ciep?ej wody u?ytkowej jak i produkcji ciep?a dla innych odbiorników (np. centralnego ogrzewania). Wnioski mo?na sk?ada? w jednym z 6 nast?puj?cych banków: Bank Ochrony ?rodowiska S.A. Bank Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Krakowski Bank Spó?dzielczy Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Warszawski Banki Spó?dzielczy Na terenie województwa pomorskiego trzy spo?ród powy?szych bior? udzia? w Programie tj.: Bank Ochrony ?rodowiska S.A. (wszystkie oddzia?y i punkty kasowe) Bank Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. (oddzia? w Sopocie) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (oddzia? w Gdyni). BPS i GBW to grupy bankowe zrzeszaj?ce oprócz banku g?ównego równie? inne banki, które ?wiadcz? us?ugi w zakresie kredytu z dotacj?. Procedura uzyskania dofinansowania: Osoby zainteresowane zg?aszaj? si? do wybranego banku z dwoma wnioskami: o udzielenie kredytu na zakup i monta? instalacji solarnej, o dop?at? z NFO?iGW na sp?at? 45% kapita?u kredytu. Dotacja wyp?acona b?dzie po potwierdzeniu przez bank zrealizowania umowy i osi?gni?cia efektu ekologicznego. W tym celu przeprowadzony musi zosta? odbiór instalacji przez uprawnionego do tego wykonawc? lub inspektora nadzoru budowlanego. W dalszej kolejno?ci nale?y przedstawi? w banku wszelkie faktury dokumentuj?ce poniesione koszty. Jednostkowy koszt kwalifikowany nie mo?e przekroczy? 2 500 z?/m2 powierzchni ca?kowitej kolektora s?onecznego. Dodatkowo wielko?? dotacji zale?y od sposobu u?ytkowania budynku. W przypadku, gdy okre?lony procent powierzchni u?ytkowany jest na dzia?alno?? gospodarcz?, koszty kwalifikowane s? pomniejszane o ten procent. Maksymalny udzia? powierzchni u?ytkowanej gospodarczo nie mo?e przekroczy? 50%. (?ród?o: WFO?iGW w Gda?sku)

12.4.2011
Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównowa?onej w Polsce
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) og?osi? rozpocz?cie Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównowazonej w Polsce (POLSEFF). Celem programu jest zwi?kszenie efektywno?ci zu?ycia energii i konkurencyjno?ci ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównowa?onej w Polsce, z lini? kredytow? o warto??i €150 milionów. Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF mo?na podzieli? na cztery grupy inwestycji: - Przedsi?wzi?cia inwestycyjne pozwalaj?ce na osi?gni?cie co najmniej 20% oszcz?dno?ci. - Przedsi?wzi?cia inwestycyjne zwi?kszaj?ce efektywno?? wykorzystania energii w budynkach inwestycje w odnawialne ?ród?a energii lub urz?dzenia podnosz?ce efektywno?? jej wykorzystania, które umo?liwiaj? zmniejszenie zu?ycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych M?P o 30%. - Inwestycje w energi? odnawialn? inwestycje w odnawialne ?ród?a energii. - Inwestycje w wybrane technologie inwestycje w przedsi?wzi?cia i urz?dzenia wybrane z listy technologii. Poza finansowaniem technologii zmniejszaj?cych zu?ycie energii, PolSEFF oferuje przedsi?biorcom równie? bezp?atne doradztwo w wyborze inwestycji. Ponadto, w ramach programu PolSEFF mo?liwe jest uzyskanie premii inwestycyjnej w wysoko?ci 10% udzielonego finansowania, a to dzi?ki prowadzonej przez Uni? Europejsk? polityce zach?cania do redukcji emisji szkodliwych dla ?rodowiska gazów cieplarnianych. wi?cej na www.polseff.org

22.2.2011
Zapowied? I konkursu Programu "Zarz?dzanie energi? w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych"
Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, dzia?aj?cy jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przygotowuje si? do og?oszenia I konkursu w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Cz??? 5) - Zarz?dzanie energi? w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Przewidywany termin naboru: prze?om I i II kwarta?u 2011 r. Konkurs b?dzie skierowany do: - Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez ni? instytutów naukowych; - pa?stwowych instytucji kultury; - instytucji gospodarki bud?etowej. Planowana alokacja dla I konkursu wynosi 50 mln z?. Dofinansowanie b?dzie udzielane w formie dotacji w wysoko?ci do 100% kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia. Minimalny koszt ca?kowity przedsi?wzi?cia, dla którego b?dzie mo?liwe dofinansowanie - 2 mln z?. Zakres prac obj?tych przedsi?wzi?ciem musi wynika? z wykonanych audytów energetycznych.

22.2.2011
?rodki dla firm i sektora m?p za systemy zarz?dzania ?rodowiskowego
Firmy i przedsi?biorcy, którzy wprowadzili system zarz?dzania ?rodowiskowego ISO 14001 b?d? EMAS lub certyfikowane eko-znaki mog? ubiega? si? o dofinansowanie poniesionych na ten cel kosztów. Ministerstwo ?rodowiska zatwierdzi?o harmonogram konkursów dla dzia?ania 4.1 w ramach IV Priorytetu POIi? planowanych do og?oszenia w 2011 roku. Zach?camy do kontaktu w celu uzyskania szczegó?owych informacji.

20.2.2011
?rodki z programu LIFE+
W lutym 2011 r. Komisja Europejska opublikuje po raz pi?ty zaproszenie do sk?adania wniosków w ramach programu LIFE+, z bud?etem 265,360 mln Euro w obr?bie Unii Europejskiej na wspó?finansowanie projektów w trzech tematach: przyroda i ró?norodno?? biologiczna, polityka i zarz?dzanie w zakresie ?rodowiska oraz informacja i komunikacja. Zapraszamy do wspó?pracy przy opracowywaniu wniosków aplikacyjnych.

13.1.2011
Ko?cz? si? ?rodki unijne dla samorz?dów w ramach RPO WP.
Na Pomorzu planowane s? ju? tylko trzy nabory, w których mog? startowa? samorz?dy. 27 stycznia ruszy konkurs 2.1._3 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna z pul? 1 mln euro. Nast?pnie 23 marca zostanie og?oszony nabór w ramach dzia?ania 2.2.1._1 Rozwój infrastruktury spo?ecze?stwa informacyjnego (10 mln euro). 25 maja rozpocznie si? konkurs 8.2._5 Lokalna infrastruktura ochrony ?rodowiska (5 mln euro) ze wskazaniem: 1. konkretnych aglomeracji, które nie osi?gn??y za?o?e? Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania ?cieków Komunalnych 2009 : - priorytetowo aglomeracje o RLM 2 000 - 15 000: Osiek (gmina Osiek), Wicko (gmina Wicko), Sm?towo Graniczne (gmina Sm?towo Graniczne), Jab?owo (gmina Starogard Gda?ski i gmina Bobowo), Brusy (gmina Brusy), Lipnica (gmina Lipnica), Lipusz (gmina Lipusz), Dziemiany (gmina Dziemiany), Cedry Wielkie (gmina Cedry Wielkie), Prabuty (gmina Prabuty), Nowa Karczma (gmina Nowa Karczma), Rzeczenica (gmina Rzeczenica), Pszczó?ki (gmina Pszczó?ki), Ryjewo (gmina Ryjewo), Sobowidz i Domachowo (gmina Tr?bki Wielkie), ?ebie? (gmina Nowa Wie? L?borska i gmina Wicko), Szemud (gmina Szemud), Ostaszewo (gmina Ostaszewo), Subkowy (gmina Subkowy), Choczewo (gmina Choczewo), Konarzyny (gmina Konarzyny), Przywidz (gmina Przywidz), D?bnica Kaszubska (gmina D?bnica Kaszubska); - aglomeracje o RLM powy?ej 15 000: Gda?sk (gmina Miasta Pruszcz Gda?ski, gmina Pruszcz Gda?ski, gmina Kolbudy i gmina ?ukowo), Miastko (gmina Miastko), Sztum (gmina Sztum), Ustka (gmina Miasta Ustka i gmina Ustka), W?adys?awowo (gmina Miasta W?adys?awowo i gmina Puck), Rowy (gmina Ustka); 2. oraz projektów w oczyszczalniach ?cieków na obszarach aglomeracji województwa pomorskiego, które nie osi?gn??y za?o?e? Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania ?cieków Komunalnych 2009 - priorytetowo aglomeracje o RLM 2 000 - 15 000: Dziemiany - MO (gmina Dziemiany), Jab?owo -R (gmina Starogard Gda?ski), Lipnica - MO (gmina Lipnica), Sm?towo Graniczne - R (gmina Sm?towo Graniczne), Wicko - BN (gmina Wicko), Domachowo - BN (gmina Tr?bki Wielki), Ostaszewo - RM (gmina Ostaszewo), Sobowidz - BN (gmina Tr?bki Wielki), Subkowy - R (gmina Subkowy), Nowy Dwór Gda?ski - MO (gmina Nowy Dwór Gda?ski), Borzytuchom - R (gmina Borzytuchom), Konarzyny - R (gmina Konarzyny), Pelplin - RM (gmina Pelplin), Przodkowo - M (gmina Przodkowo), Skórcz - RM (gmina Miasta Skórcz), Stara Kiszewa - M (gmina Stara Kiszewa), St??yca - M (gmina St??yca); - aglomeracje o RLM powy?ej 15 000: Sztum - MO (gmina Sztum), Cz?uchów - MO (gmina Miasta Cz?uchów), Jastarnia - RM (gmina Miasta Jastarnia), Puck - RM (gmina Puck). wyja?nienia skrótów: BN - budowa nowej oczyszczalni ?cieków M- istniej?ca oczyszczalnia ?cieków, która spe?nia wymagania ze wzgl?du na przepustowo?? lecz wymaga modernizacji ze wzgl?du na jako?? odprowadzanych ?cieków R- istniej?ca oczyszczalnia ?cieków, która wymaga rozbudowy ze wzgl?du na przepustowo?? RM - istniej?ca oczyszczalnia ?cieków, która wymaga rozbudowy ze wzgl?du na przepustowo?? oraz modernizacji cz??ci obiektów ze wzgl?du na jako?? odprowadzanych ?cieków MO - modernizacja tylko cz??ci osadowej oczyszczalni ?cieków

10.1.2011
Zmiany w odpadach
Od 1 stycznia 2011 r. obowi?zuj? nowe rozporz?dzenia dotycz?ce ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawie? danych o odpadach. Rozporz?dzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów b?dzie oddzia?ywa? na posiadaczy odpadów i osoby je transportuj?ce. Ma szerszy zakres ni? dotychczas obowi?zuj?ce rozporz?dzenie z 14 lutego 2006 roku. Na wprowadzone zmiany wp?yn??a ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 16 ust.1). Rozporz?dzenie wprowadza now? kart? ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest okre?lony w za??czniku nr 4 do rozporz?dzenia. Ponadto uaktualnia wzory dokumentów stosowanych dotychczas na potrzeby ewidencji odpadów, (tj. wzór karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ?ciekowych, wzór karty ewidencji zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty przekazania odpadu). Od nowego roku obowi?zuje tak?e rozporz?dzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s?u??cych do sporz?dzania i przekazywania zbiorczych zestawie? danych o odpadach. Nale?y jednak pami?ta?, ?e zbiorcze zestawienia danych o odpadach za rok 2010 nadal sporz?dza si? na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy (znajduj? si? one w za??cznikach do rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s?u??cych do sporz?dzania i przekazywania zbiorczych zestawie? danych). Zmiany w rozporz?dzeniu wynikaj? z konieczno?ci uporz?dkowania danych o rodzajach i ilo?ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz?dzeniach s?u??cych do odzysku i unieszkodliwiania. Dodano do niego m.in. nowy dzia? "Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych". Ponadto nowo?ci? w rozporz?dzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia dzia?alno?ci. W cz??ci, która dotyczy decyzji dodano rubryk? "odbieranie odpadów", co umo?liwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadz? dzia?alno?? w tym zakresie. Na podst. www.mos.gov.pl

7.9.2010
Samorz?dy odzyskaj? wa?ne narz?dzie do realizacji celów ekologicznych!
Pó? roku po likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony ?rodowiska pos?owie PO postanowili przywróci? samorz?dom mo?liwo?? dofinansowania mieszka?com, wspólnotom mieszkaniowym i przedsi?biorcom budowy przydomowych oczyszczalni ?cieków, monta?u kolektorów s?onecznych i pomp ciep?a, usuwania odpadów azbestowych oraz termomodernizacji budynków. W lipcu dokumentem zaj??y si? na wspólnym posiedzeniu komisje samorz?du terytorialnego i ochrony ?rodowiska. W mi?dzyczasie projekt nowelizacji Prawa ochrony ?rodowiska zaopiniowa?o tak?e Biuro Analiz Sejmowych. W specjalnej ekspertyzie Miros?aw Gwiazdowicz specjalista ds. systemu gospodarczego i Adam Karczmarek ekspert ds. legislacji podkre?lili, ?e propozycja pos?ów jest "rozwi?zaniem korzystnym z punktu widzenia realizacji celów polityki ekologicznej". Jak podkre?lono, dotacje na inwestycje ekologiczne by?y do 1 stycznia 2010 wa?nym narz?dziem polityki samorz?dów. Z drugiej strony, mo?liwo?? otrzymania finansowego wsparcia ze ?rodków publicznych by?a niejednokrotnie bod?cem inicjuj?cym tego rodzaju przedsi?wzi?cia. W praktyce, zniesienie mo?liwo?ci uzyskania dotacji spowodowa?o, ?e wiele przygotowywanych do realizacji projektów zosta?o wstrzymanych. Zdaniem ekspertów, propozycja w której m.in. udzielenie dotacji b?dzie nast?powa?o na podstawie umowy zawieranej przez gmin? lub powiat ze wskazanym w przepisach podmiotami, a procedur? ubiegania si? o dotacj? b?dzie ustala? organ stanowi?cy nie budzi zastrze?e? od strony formalnej. Projekt wymaga jednak dalszych prac polegaj?cych na doprecyzowaniu granicy pomi?dzy stosowaniem nowych przepisów ustawy Prawo ochrony ?rodowiska, a ustaw? o finansach publicznych./dp/ ?ród?o: Serwis Samorz?dowy PAP

6.9.2010
Eko-miasta przysz?o?ci
Samowystarczalne energetycznie miasta, które w ogóle nie emituj? dwutlenku w?gla, przetwarzaj? odpady i ?cieki.Takie projekty ju? si? planuje, a niektóre nawet realizuje w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Zrównowa?ony rozwój b?dzie ju? wkrótce podstaw? urbanistyki przysz?o?ci! Poni?ej link do bardzo interesuj?cego artyku?u na temat eko-miast: http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85298,8079311.html

3.9.2010
Biogaz w gminie - szkolenia e-learningowe
Biogaz w gminie to temat pierwszego szkolenia e-learningowego w ramach projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat!" 10 wrze?nia rusza cykl szkole? e-learningowych w ramach projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat!"; na platformie earningowej www.ews21.pl. Temat pierwszego modu?u e-learningowego stanowi? mo?liwo?ci wykorzystywania biogazu w gminie. Temat biogazu jest niezwykle aktualny, gdy? 13 lipca br. Rada Ministrów przyj??a dokument pt. "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020". Biogazownie stanowi? jeden z najwa?niejszych celów wyznaczonych przez "Polityk? energetyczn? Polski do 2030";. Zapisano w niej wzrost udzia?u odnawialnych ?róde? energii w finalnym zu?yciu energii do 15%, a na rynku paliw transportowych do 2020 r. o 10%. Szacuje si?, ?e w Polsce mo?e zosta? wytworzone ok. 1,7 mld m3 biogazu rocznie. Taka ilo?? biogazu po oczyszczeniu mog?aby pokry? ok. 10% zapotrzebowania na gaz lub w ca?o?ci zabezpieczy? potrzeby odbiorców z terenów wiejskich oraz dostarczy? dodatkowo 125 tys. MW energii elektrycznej i 200 tys. MW energii cieplnej. Ocenia si?, ?e dzi?ki biogazowniom mo?liwe b?dzie zmniejszenie emisji dwutlenku w?gla w wysoko?ci 3,4 mln ton rocznie. W module e-learningowym zostan? podj?te takie kwestie jak: - biogaz jako paliwo odnawialne i jego substraty; - techniki i technologie wykorzystywania biogazu; - wykorzystywanie biogazu wysypiskowego; - instalacje fermentacji beztlenowej; - biogazownie rolnicze; - dobre przyk?ady lokalnego wykorzystania biogazu; - finansowanie instalacji do spalania biogazu; - przydatne linki i publikacje. ?rod?o: Serwis Samorz?dowy PAP

3.8.2010
Pierwsze konkursy na proklimatyczne inwestycje
Dla inwestorów dost?pne s? ju? pierwsze ?rodki z zarobionych dot?d pieni?dzy ze sprzeda?y polskiej nadwy?ki jednostek AAU - prawie 300 mln z?. W pierwszej kolejno?ci o dofinansowanie ubiega? si? mog? inwestorzy w zakresie biogazowni, elektrociep?owni na biomas? i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu pod??czenia odnawialnych ?róde? energii wiatrowej, jak równie? termomodernizacji budynków u?yteczno?ci publicznej. Ministerstwo ?rodowiska zarobi?o dot?d na klimacie ponad 80 mln euro. Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej og?osi? cztery pierwsze konkursy na finansowanie inwestycji ze ?rodków pochodz?cych ze sprzeda?y jednostek przyznanej emisji (AAUs). Wsparcie finansowe dla proklimatycznych inwestycji w formie dotacji b?dzie wynosi?o od 20 do 30% kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia. ?rodki na finansowanie przedsi?wzi?? pochodz? z podpisanych umów sprzeda?y polskich jednostek AAU w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej dzia?aj?cy jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji og?osi? nabory wniosków o dofinansowanie przedsi?wzi?? w ramach pierwszego konkursu programu priorytetowego: 1.p.n.: System zielonych inwestycji Cz??? 2) biogazownie rolnicze (kwota ?rodków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 36 mln z?; termin sk?adania wniosków: od 30 sierpnia do 28 wrze?nia 2010 r. 2.p.n.: System zielonych inwestycji Cz??? 3) elektrociep?ownie i ciep?ownie na biomas? (kwota ?rodków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 36 mln z?, termin sk?adania wniosków: od 29 wrze?nia do 28 pa?dziernika 2010 r. 3.p.n.: System zielonych inwestycji Cz??? 4) budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu pod??czenia odnawialnych ?róde? energii wiatrowej (kwota ?rodków w postaci dotacji przeznaczona na dofinansowanie wynosi 43,7 mln z?, termin sk?adania wniosków: od 30 sierpnia do 28 wrze?nia 2010 r. Dofinansowanie w konkursach udzielane b?dzie w formie dotacji ze ?rodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, czyli wyodr?bnionym koncie w NFOSiGW (pkt 1 i 2 do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia; pkt. 3- 200 z? za ka?dy kW przy??czonej mocy ze ?róde? wiatrowej energii odnawialnej, lecz nie wi?cej ni? 20% kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia). Ponadto NFO?iGW zwi?ksza alokacje dla og?oszonego 30 czerwca 2010 r. naboru wniosków o dofinansowanie przedsi?wzi?? w ramach II konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Cz??? 1) - zarz?dzanie energi? w budynkach u?yteczno?ci publicznej. Alokacja zosta?a zwi?kszona z 104 mln z? do 181 mln z?. Dofinansowanie w II konkursie udzielane b?dzie równie? w formie dotacji ze ?rodków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia. Termin sk?adania wniosków: od 29 pa?dziernika do 29 listopada 2010 r. W ramach konkursów nie przewiduje si? dodatkowych dotacji ze ?rodków NFO?iGW. Mo?liwe jest natomiast uzyskanie (dla dzia?a? wskazanych w pkt. 1 i 2 powy?ej oraz dla zada? dotycz?cych zarz?dzania energi? w budynkach u?yteczno?ci publicznej) po?yczki ze ?rodków w?asnych NFO?iGW na wspó?finansowanie tych inwestycji. Wyniki konkursów zostan? og?oszone na stronach internetowych Ministerstwa ?rodowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Nadwy?ka emisji, dzi?ki której Polska dot?d zarobi?a ponad 80 mln euro, jest wynikiem redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protoko?em z Kioto) o 30 proc. wobec zobowi?za? z Protoko?u wynosz?cych 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwi?kszy? si? o 70 proc. Nadwy?ka jednostek AAU jak? posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, ale tak?e dzia?a? na rzecz ?rodowiska. Dzia?ania by?y mo?liwe dzi?ki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony ?rodowiska oraz w dalszej kolejno?ci dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego. Polska posiada trzeci? co do wielko?ci nadwy?k? jednostek AAU na ?wiecie (ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 - po Rosji i Ukrainie). System Zielonych Inwestycji, czyli mo?liwo?? zawierania transakcji sprzeda?y dla jednostek emisji i przeznaczania ?rodków na inwestycje proekologiczne wprowadzi?a do polskiego prawa przygotowana przez ministra ?rodowiska Ustawa o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 17 lipca 2009. Dzi?ki ustanowieniu tego sytemu, ze ?rodków ze sprzeda?y jednostek AAU finansowane mog? by? projekty z zakresu poprawy efektywno?ci energetycznej, zmniejszenia energoch?onno?ci polskiej gospodarki i zapotrzebowania na energi?, odnawialne ?ród?a energii i inne. Polska podpisa?a dot?d cztery umowy sprzeda?y nadwy?ek emisji na ponad 80 mln euro, czyli ponad 320 mln z?otych (z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dzia?aj?cym na rzecz Rz?du Hiszpanii i Rz?du Irlandii oraz 2 prywatnymi firmami z Japonii). Trwaj? negocjacje z kolejnymi kontrahentami. ?ród?o:www.mos.gov.pl

21.7.2010
160 mln euro na pomys?y dotyczace oszcz?dzania energii
Ok. 160 mln euro przeznaczy ameryka?ski koncern GE na realizacj? pomys?ów dotycz?cych oszcz?dno?ci energii, zg?aszanych przez firmy i osoby prywatne z ca?ego ?wiata. W konkursie mog? bra? udzia? tak?e polskie firmy, pomys?y mo?na zg?asza? do 30 wrze?nia. Konkurs dotyczy szeroko poj?tego oszcz?dzania energii. Pomys?y mo?na zg?asza? w trzech kategoriach: odnawialne ?ród?a energii, sieci energetyczne oraz ekologiczne domy i budynki. Do tej pory do konkursu zg?oszono 300 projektów, ale ani jeden nie pochodzi z Polski. Aby wzi?? udzia? w konkursie, trzeba opisa? swój pomys? po angielsku i umie?ci? go na stronie ecomagination.com/challenge.Wybranym uczestnikom konkursu koncern zaproponuje wspó?prac?./ ?ród?o PAP

8.7.2010
Okresy przej?ciowe na redukcj? polskich emisji przemys?owych
Parlament Europejski zatwierdzi? dyrektyw? o ograniczeniu emisji szkodliwych py?ów, tlenku azotu i tlenków siarki przez przemys?. Dla polskiej gospodarki korzystne s? wprowadzone okresy przej?ciowe do 2022 r. na modernizacj? najbardziej zanieczyszczaj?cych zak?adów. Uzgodniona ju? z krajami cz?onkowskimi dyrektywa "o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli" przewiduje, ?e do 2016 r. wprowadzone zostan? surowe limity emisji przemys?owych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i ?rodowiska naturalnego. Jednocze?nie jednak wprowadzono dodatkowe okresy przej?ciowe dla elektrociep?owni oraz ?agodniejsze limity emisji przemys?owych dla du?ych obiektów energetycznych - o co zabiega?a Polska. "UE b?dzie wspiera?a wprowadzanie najlepszych dost?pnych technologii maj?cych na celu zmniejszenie emisji przemys?owych, przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu naszego poziomu rozwoju gospodarczego i warunków geograficznych" - powiedzia? Bogus?aw Sonik (PO), wiceprzewodnicz?cy komisji ochrony ?rodowiska w Parlamencie Europejskim. Cieszy? si? zw?aszcza z okresów przej?ciowych dla elektrociep?owni - do 31 grudnia 2022 roku oraz dla du?ych instalacji spalania - do 31 czerwca 2020 roku. W dyrektywie znajduje si? równie? tzw. rozwi?zanie opt-out dla elektrowni - co jest wa?ne dla polskiej energetyki, opartej w ponad 90 proc. na w?glu. "Instalacje energetyczne, które s? przeznaczone do zamkni?cia, b?d? mog?y pracowa? do ko?ca 2022 roku, bez konieczno?ci instalowania urz?dze? ograniczaj?cych emisj?. Gdyby ten zapis si? nie pojawi?, w?a?ciciele elektrowni stan?liby przed dylematem - zamkn?? instalacj? lub ponie?? ekonomicznie nieuzasadnione koszty urz?dze?, które i tak by?yby wkrótce zdemontowane" - oceni? Bogdan Marcinkiewicz (PO). "Bez tych derogacji trzeba by by?o skokowo, w sposób nieuzasadniony technicznie i ekonomicznie, odstawi? przedwcze?nie, z ko?cem 2015 roku, ponad 30 proc. zainstalowanych w Polsce mocy elektrycznych oraz ponad po?ow? elektrociep?owni i ciep?owni zaopatruj?cych ludno?? i przemys?" - doda?. Dyrektywa ws. emisji przemys?owych obejmuje ok. 52 tys. instalacji w UE, w tym ok. 2 tys. w samej Polsce. Zdaniem polskich eurodeputowanych, dzi?ki okresom przej?ciowym, Polska przeprowadzi modernizacj? najbardziej energoch?onnego przemys?u bez szkody dla samego sektora. Wed?ug KE, dyrektywa sprawi, ?e rafinerie, elektrownie czy fabryki metalurgiczne b?d? musia?y dzi?ki dyrektywie si?gn?? po najbardziej zaawansowane technologie, aby zminimalizowa? negatywny wp?yw emisji na ?rodowisko naturalne: powietrze, wod? i gleb?. Skorzystaj? na tym miliony ludzi, którzy cierpi? na schorzenia uk?adu oddechowego, oraz osoby potencjalnie zagro?one takimi problemami np. ze wzgl?du na miejsce zamieszkania. ?ród?o: PAP - www.naukawpolsce.pap.pl